નવા લેખો

કુરબાની અને સિલા રહમી

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم أضحى ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحما توصل رواه الطبراني في الكبير...

Read More »

બયતુલ ખલા ની સુન્નતોં અને આદાબ- (ભાગ-૬)

૧૪) આ વાતનું ખુબ ધ્યાન રાખવુ કે પેશાબનાં છાંટા બદન (શરીર) નાં કોઈ હીસ્સા (ભાગ) પર ન પળે. આ સીલસીલામાં ગફલત, સખ્ત કબ્રનાં અઝાબનું કારણ છે.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول ...

Read More »

બયતુલ ખલા ની સુન્નતોં અને આદાબ- (ભાગ-૫)

૧૧) બયતુલ ખલામાં ન કંઈ ખાવુ જોઈએ અને ન કંઈ પીવુ જોઈએ. ૧૨)બયતુલ ખલામાં જરૂરતથી વધારે સમય પસાર ન કરવું.[1] જો બયતુલ ખલા થોડા લોકોના દરમીયાન સામાન્ય હોય અથવા તે બયતુલ ખલા બધાના માટે હોય, તો જરૂરતથી વધારે સમય પસાર કરવું બીજાના માટે તકલીફનું કારણ બનશે. ૧૩) અકડું બેસીને કઝાએ …

Read More »

બયતુલ ખલા ની સુન્નતોં અને આદાબ- (ભાગ-૪)

૮) ઈસ્તીન્જાનાં માટે ડાબા હાથનો ઈસ્તેમાલ(ઉપયોગ) કરવું, જમણાં હાથથી ઈસ્તીન્જો કરવું નાજાઈઝ છે.

عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولايستنجي بيمينه (صحيح البخاري، الرقم: 154)...

Read More »